Konsument, na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 oraz 35 Ustawy o prawach konsumenta, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres: sklep@largo-men.pl  bądź też listownie na adres:

95-070 Aleksandrów Łódzki, ul.  Wojska Polskiego 35

Oświadczenie może zostać złożone na formularzu który stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności.